Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen

Beschermen van de bronnen

In het smalste stukje Nederland wordt op verschillende diepten grondwater gewonnen. Een stevige kleilaag sluit het diepe grondwater in in dit gebied goed af van verontreinigingen bovengronds. Om dat zo te houden is het van groot belang dat die kleilaag intact blijft en niet doorboord wordt. Eén groot grondwaterbeschermingsgebied van de Belgische tot Duitse grens beschermt het drinkwater van morgen. Dat is niet voor niets: wat in het gebied gebeurt, is van invloed op de kwaliteit van het minder diepe grondwater.

Het water uit de kraan voldoet altijd aan alle strenge eisen. Om dat in de toekomst ook betaalbaar te houden, zet WML zich met veel andere partijen in voor de bescherming van de bronnen.


Wat doen wij?

De kwaliteit van onze bronnen wordt continu bewaakt. Als die onvoldoende is, kan WML op tijd actie ondernemen. Bijvoorbeeld door een extra zuiveringsstap toe te voegen of bepaalde putten tijdelijk niet te gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat het drinkwater zelf altijd goed en betrouwbaar is. 

Maar liever zorgen we ervoor dat de bronnen al zo schoon mogelijk zijn. Wat er niet in komt hoeven we er ook niet uit te halen. Aan het beschermen van bronnen kan iedereen meewerken. Sterker nog: dat is hard nodig!

Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen - Wat doen wij?

Voorbeelden van wat wij doen:

 • De terreinen die WML zelf in bezit heeft, beheren we op de meest duurzame manier (gouden certificaat van de Milieukeur Barometer Duurzaam Terreinbeheer).
 • We doen het liever niet, maar de meest kwetsbare plekken sluiten we af, om verontreinigingen te voorkomen. 
 • In het programma Duurzaam Schoon Grondwater werkt WML met boeren samen om uitspoeling van o.a. meststoffen naar het grondwater terug te dringen.
 • We kijken kritisch mee naar regels en vergunningen voor het lozen of gebruik van stoffen die de bronnen kunnen verontreinigen en ‘trekken aan de bel’ als dat nodig is.
 • Samen met andere organisaties werken we mee in projecten voor een betere waterkwaliteit, zoals Schone Maaswaterketen.
 • We geven voorlichting aan onze klanten over de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan het beschermen van de bronnen voor het drinkwater.
 • In RIWA-Maas werken Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven samen om de Maas geschikt te houden als bron voor drinkwater. Dat is belangrijk: miljoenen bewoners zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater.

Wat kun jij doen?

Eigenlijk is het eenvoudig: wat niet in het milieu terecht komt, hoeft ook niet uit het water gehaald te worden. Iedereen kan daarbij helpen, in de buurt van de bronnen, maar ook wat verder weg…

Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen - Wat kun jij doen?

Een paar tips:

 • Gebruik natuurlijke middelen in de tuin, want alles wat je gebruikt komt in de grond terecht. Daarvoor zijn talloze tips.
 • Breng medicijnen die je niet meer gebruikt terug naar de apotheek of breng ze naar het klein-chemisch afval.
 • Was de auto liefst bij de autowasstraat, want ook alle stoffen die van je auto afkomen sijpelen de grond in.
 • Ben je op pad in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied en zie je iets verdachts, zoals chemisch of misschien zelfs drugsafval: schakel meteen de politie in (0800-8844) of bel de milieuklachtenlijn van de provincie:  043-361 70 70.
 • In waterwingebieden gelden vaak strenge regels: volg de aanwijzingen op de borden, zoals honden aan de lijn, afval verwijderen etc.
 • Ook voor grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels, bijvoorbeeld over het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, over bouwen en ‘roeren’ in de bodem. Je vindt ze terug in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.
 • Wil je weten of je in een grondwaterbeschermingsgebied bent of woont? Met de speciale app kun je dat onmiddellijk vaststellen. Download de app Duurzaam Schoon Grondwater via de App Store of Google Play.